تجویز ورزش برای کودکان و سالمندان

برنامه ورزشی برای کودکان و سالمندان

هر دو انتهای طیف زندگی یعنی دوران کودکی و دوران سالمندی دارای نیازمندی های خاص می باشند؛ در نتیجه برنامه ریزی ورزشی و غذایی برای این دو گروه دارای حساسیت هایی می باشد که اهمیت استفاده از علم روز دنیا و متخصصان مربوطه را که دارای تلفیقی از علم و تجربه باشند را بیش از پیش نمایان می سازد. در این مرکز تلاش می شود تا اطلاعاتی که در مرحله ارزیابی از وضعیت کنونی افراد به دست می آید برنامه های ورزشی و غذایی مختصص گروه سنی مربوطه ارائه شود.