تجویز ورزش برای بیماران

برنامه ورزشی برای بیماران

شرایط فیزیولوژیکی بدن در زمان ابتلا به بیماری با افراد سالم تفاوت زیادی دارد. بدن در شرایط بیماری برای حفظ و ثبات محیط داخلی بدن (همئوستاز) دچار چالش می شود. توانایی سیستم قلبی عروقی کاهش یافته و ضعف عضلانی بر کیفیت اجرای حرکات معمول و البته ضروری روزمره زندگی ناثیر می گذارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بعد از دریافت مجوز داشتن فعالیت بدنی و شرکت در فعالیت بدنی، باید برنامه ورزشی و غذایی براساس شرایط بیماری خود دریافت کند. با وجود تفاوت های فردی بین شرایط بدنی در کشورهای مختلف، دانشکده پزشکی ورزشی آمریکا (ACSM)، اصولی کلی برنامه ریزی ورزشی را برای بیماری های مختلف با در نظر گرفتن شرایط خاص هر کدام از بیماری ها و داروهای مصرفی مورد نیاز آنها و اثرات جانبی مربوطه، ارائه کرده است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این اصول اولیه پایه و اساس برنامه ریزی ورزشی برای بیماران در موسسه دانش ورزش و تندرسنی دکتر فیت می باشد که توسط متخصصان فیزیولوژی ورزش و مشاوران موسسه مورد استفاده قرار می گیرد.