تجویز ورزش های اصلاحی برای ناهنجاری های قامتی

اندازه گیری ناهنجاری های قامتی و کف پا 

بی تحرکی یا کم تحرکی، ضعف های عضلانی، عادات غلط روزانه و استفاده نامناسب از ابزار کار موجب ایجاد ناهنجاری های اسکلتی عضلانی می شوند و در نهایت منجر به مشکلات بعدی همچون کاهش ظرفیت­های عملکردی دستگاه قلبی تنفسی، ظاهر نامناسب، درد و تخریب مفاصل، خستگی زودرس و … می شود. ارزیابی وضعیت اسکلتی- قامتی می تواند در تشخیص زودهنگام و پیشگیری از ایجاد اینگونه مشکلات نقش اساسی ایفا کند.

وضعیت کلی ساختار قامتی و ناهنجاری های موجود با استفاده از ارزیاب های مجرب و روش ها و ابزارهای معتبر اندازه گیری و ثبت می شود. با استفاده از دستگاه پیشرفته اسکن کف پا، قوس ها و زوایای کف پایی ارزیابی شده و نقاطی از کف پا که بیشترین فشار در حین حرکت و نیز در حالت ایستاده را تحمل می کنند مشخص می گردد. در صورت تشخیص متخصص در ارتباط با وجود ناهنجاری در کف پا (صافی یا گودی) و نیز اشتباه در ریتم راه رفتن بویژه در کودکان و نوجوانان، اطلاعات دریافتی جهت طراحی کفی اختصاصی فرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. استفاده از این تکنولوژی در ورزشکارن حرفه ای جهت ارتقاء عملکرد و نیز افراد دیابتی برای پیشگیری از زخم پا در اثر فشار نامناسب پیشنهاد می­گردد.

سه شنبه, 22 مرداد 1398