استعدادیابی ورزشکاران

یکی از مشکلاتی که برای افراد نخبه در ورزش اتفاق می افتد انتخاب رشته ورزشی بر اساس علایق یا امکانات در دسترس صورت می گیرد. لذا امکان دارد افراد با پتانسیل بالا در رشته هایی فعالیت نمایند که از لحاظ فیزیکی با نوع پیکر این افراد مطابقت نداشته باشد.

به همین منظور افراد مستعد می توانند با انجام تست های آنتروپومتری مطابقت پیکری خود را با رشته های دیگر بررسی نمایند و رشته مناسب را انتخاب نمایند.