ارزیابی ورزشکاران

سخنی با ورزشکاران

سیر تحول ورزش در زندگی، با بازي کردن که لازمه رشد و تکامل کودک است شروع میشود و سپس به ورزشی که رقابت در آن مطرح است، میپیوندد. این رقابت ابتدا به صورت غیررسمی است و در تکامل خود به ورزش رقابتی سازمان یافته که همان ورزش قهرمانی و حرفه اي است، منتهی می گردد. ورزش قهرمانی ابعاد و زوایاي مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها آمادگی جسمانی ویژه رشته ورزشی در سطح قهرمانی است. این عامل در ورزش روز کشور بسیار نادیده گرفته شده و با وجود افراد توانمند و دارای تخصص دانشگاهی همچنان در مسیز صحیح گام بر نمیدارد. مراحل ورزش قهرمانی به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ارزیابی

برنامه ریزی هرگونه تمرینات ورزشی در ابتدا نیازمند ارزیابی دقیق با استفاده از دستگاه های روز دنیا می باشد.

چهارشنبه, 23 مرداد 1398