محل برگزاری کارگاه های آموزشی (پردیس شهید عباسپور)

محل برگزاری کارگاه های آموزشی کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت

مسیرها و راههای دسترسی به پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

پیوند به گوگل مپ