درباره مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

مركز آموزش هاي تخصصي دانشگاه شهید بهشتی، با حفظ ِسرآمدی اولين و مجهزترين مركز آموزش تخصصی دانشگاهی، با ماموریت عرضه آموزش هاي علمي/ تخصصی و سابقه ای حدود نیم قرن آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، برگزاری دوره های میان مدت مدیریت عالی کسب و کار (MBA/DBA)، و آموزش های تخصصی ویژه دانشجویان را در کارنامه خود ثبت نموده، و ضمن تجهيز و بهبود مستمر امكانات و ظرفیت های آموزشی و پشتیبان آموزش، مبتنی خط مشی  استاندارهای تخصصیِ آموزش به روز (ISO:9001:2015-29990) در ارتقاء زیر ساختار ها و روش ها همواره کوشیده است. مرکزآ.ت. همکاری پویا و مستمر با سازمان های متقاضی آموزش را حفظ نموده و سعي می نماید، پاسخگویی نيازهاي آموزشی حرفه ای (از مرحله اجرای آزمون های استخدامی، نیاز سنجی، طراحی اجرا و ارزیابی اثر بخشی) در سطح عالی باشد.

 

Footer214574.jpg

 

2-logofinal.jpg